Prof. Dr. H. Al-Yasa' Abubakar, M.A

Prof. Dr. H. Al-Yasa' Abubakar, M.A

Ketua Senat
Taufiq A. Rahim, S.E., M.Si., Ph.D

Taufiq A. Rahim, S.E., M.Si., Ph.D

Ketua BPH

Dr. H. Aslam Nur, MA

Dr. H. Aslam Nur, MA

Rektor
Prof. Asnawi Abdullah, SKM, MHSM, MSc.HPPF, DLSHTM, Ph.D

Prof. Asnawi Abdullah, SKM, MHSM, MSc.HPPF, DLSHTM, Ph.D

Wakil Rektor I (Bidang Akademik)
H. M. Yamin, S.E., M.Si

H. M. Yamin, S.E., M.Si

Wakil Rektor II (Bidang Administrasi dan Keuangan)
Dr. Mirza Murni, S.E., M.M

Dr. Mirza Murni, S.E., M.M

Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan dan Al Islam Kemuhammadiyahan)
Prof. Asnawi Abdullah, SKM, MHSM, MSc.HPPF, DLSHTM, Ph.D

Prof. Asnawi Abdullah, SKM, MHSM, MSc.HPPF, DLSHTM, Ph.D

Direktur Pascasarjana
Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes., CPCLE

Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes., CPCLE

Dekan Fakultas Hukum
Drs. H. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si, M.M

Drs. H. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si, M.M

Dekan Fakultas Ekonomi
Prof. Dr. Ir. Hj. Hafnidar A. Rani, ST, M.M, IPU, ASEAN Eng

Prof. Dr. Ir. Hj. Hafnidar A. Rani, ST, M.M, IPU, ASEAN Eng

Dekan Fakultas Teknik
Dr. Basri Aramico Ib, S.K.M., M.P.H

Dr. Basri Aramico Ib, S.K.M., M.P.H

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Barmawi, S.Ag, M.Si

Barmawi, S.Ag, M.Si

Dekan Fakultas Psikologi
Dr. Rosnidarwati, S.Pd.I, M.A

Dr. Rosnidarwati, S.Pd.I, M.A

Dekan Fakultas Agama Islam
Ira Dama Yanti, S.T., M.T

Ira Dama Yanti, S.T., M.T

Dekan Fakultas Vokasi

Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.,CPCLE

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

M. Heikal Daudy, S.H., M.H

Wakil Dekan II Fakultas Hukum

Rusnin, S.H., M.H

Wakil Dekan III Fakultas Hukum

Syamsidar, S.E., M.Si, Ak

Wakil Dekan I Fakultas Ekomomi

Rusnaidi, S.E., M.Si

Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi

Zulkifli Umar, S.E., M.Si., Ak

Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi

Ir. Wahyuni, M.T

Pj. Wakil Dekan I Fakultas Teknik

Ir. Fatimah Azzahra, S.T., M.T

Pj. Wakil Dekan II Fakultas Teknik

Ir. Maimunah, S.T., M.Eng.

Pj. Wakil Dekan III Fakultas Teknik

Qurratu Aini, S.Si., M.Pd

Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam

Nazariah, S.Pd., M.Pd

Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam

Farrah Fahdienie, SKM., MPH

Wakil Dekan I Fakultas Kesehatan Masyarakat

Dr. Surna Lastri, S.E., M. Si

Wakil Dekan II Fakultas Kesehatan Masyarakat

Anwar Arbi, S. Si., M. Pd

Wakil Dekan III Fakultas Kesehatan Masyarakat

Sukri Karim, S.Psi., M.Si

Pj. Wakil Dekan Fakultas Psikologi